Szukaj haseł:

Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym

Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym – to środki, za pomocą których można wzruszyć wydane przez organ administracji decyzje lub postanowienia. Przewidziane w Kodeksie postępowania administracyjnego środki zaskarżenia dzielą się na zwyczajne oraz nadzwyczajne.

Zwyczajne środki zaskarżenia:

  1. Odwołanie – to środek wzruszenia decyzji. Jest to środek względnie dewolutywny (przeniesienie postępowania do organu wyższej instancji), można go wnieść tylko do jednej instancji, właściwy do jego rozpoznania jest organ wyższej instancji, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy. Odwołanie nie wymaga szczególnego uzasadnienia ani formy. Wnoszone jest za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, do organu odwoławczego (tryb pośredni). Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji, a jeśli decyzja została ogłoszona ustnie, wówczas termin ten liczy się od dnia jej ogłoszenia stronie. Przed upływem terminu na wniesienie odwołania decyzja nie podlega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba że decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności lub podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy (w tych przypadkach organ może wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji). Organ ma obowiązek zawiadomić strony o wniesieniu odwołania. Organ pierwszej instancji może zastosować instytucję samokontroli, czyli wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję – dzieje się tak w przypadku wniesienia odwołania przez wszystkie strony postępowania. Organ, który wydał decyzję, w terminie siedmiu dni przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu, który przeprowadza formalną kontrolę odwołania i może stwierdzić w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania lub uchybienie terminu, wydając w tej kwestii postanowienie ostateczne. Jeżeli organ odwoławczy przyjmie odwołanie, może na żądanie strony lub z urzędu przeprowadzić uzupełniające postępowanie dowodowe. W przypadku gdy decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek stron przeprowadza się postępowanie wyjaśniające. Strona może przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy cofnąć odwołanie. Decyzje wydawane przez organ odwoławczy to: a) utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji;

   b) uchylenie zaskarżonej decyzji w całości lub w części;

   c) umorzenie postępowania w pierwszej instancji z powodu zmiany przepisów lub śmierci strony;

   d) umorzenie postępowania odwoławczego.

Organ odwoławczy, zgodnie z zakazem reformationis in peius, nie może wydać decyzji na niekorzyść strony.

2. Zażalenie – przysługuje na postanowienie wydanie w toku postępowania, a jeśli pozwala na to ustawa, także na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania. Wnoszone jest w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia stronie. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednak organ który je wydał może wstrzymać jego wykonanie, jeżeli uzna to za uzasadnione.

3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – przysługuje na decyzję lub postanowienie wydane przez ministra lub samorządowe kolegia odwoławcze. Wnoszony w terminach, w zależności od tego czy wydano decyzję -14 dni, czy zażalenie -7 dni. Wniosek wnosi się do organu, który wydał dany akt prawny.

Nadzwyczajne środki zaskarżenia (przysługują stronie jako środek wzruszenia ostatecznych decyzji administracyjnych, kończących postępowanie):

  1. Wniosek o wznowienie postępowania – następuje jedynie na żądanie strony, która składa go za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w I instancji, w terminie miesiąca liczonego od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postepowania. Postępowanie może wznowić w drodze postanowienia organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji. Postanowienie służy również organowi do odmowy wznowienia postępowania.
  2. Stwierdzenie nieważności decyzji – to środek zaskarżenia, który przysługuje od decyzji lub postanowienia, które:
  • zostały wydane przez niewłaściwy organ,
  • zostały wydane bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,
  • dotyczą sprawy już wcześniej rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo sprawy którą załatwiono milcząco,
  • zostały skierowane do podmiotu niebędącego stroną,
  • były niewykonalne w dniu ich wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,
  • w przypadku ich wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą,
  • zawierają wadę powodującą swoją nieważność z mocy prawa.

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowienia wnosi się do organu wyższego stopnia nad organem, który je wydał. Wyjątek stanowią akty wydane przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze – bowiem w ich sprawie wniosek składa się do tych właśnie organów.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top