Szukaj haseł:

Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – to instrumenty prawne, służące podmiotowi tego postępowania do kontroli działań i ochrony przed mogącymi naruszać jego prawa, lub zbyt uciążliwymi, działaniami organów egzekucyjnych. Regulacje dotyczące tych środków znajdują się w Ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 1966, nr 24, poz. 151, ze zm.) oraz w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960, nr 30, poz. 168, ze zm.).

 

W toku administracyjnego postępowania egzekucyjnego stronie przysługują środki zaskarżenia na podjęte przez organy egzekucyjne rozstrzygnięcia, wydawane w formie postanowień. Będący podmiotem takiego postępowania może również zaskarżyć poszczególne czynności dokonywane przez organy, jak i ich brak, co dyscyplinować ma te organy do ich podjęcia.

 

Do katalogu środków zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji należą:

  • Zrzut – służy on zobowiązanemu (osobie, na której majątku ma być przeprowadzona egzekucja), jako środek obronny przed egzekucją administracyjną. Podstawy do podniesienia zarzutu wskazuje art 33 §1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dalej: u.p.e.a.):

1) wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku;

2) odroczenie terminu wykonania obowiązku albo brak wymagalności obowiązku z innego powodu, rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej;

3) określenie egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z orzeczenia właściwego organu;

4) błąd co do osoby zobowiązanego;

5) niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym;

6) niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub zastosowanego środka egzekucyjnego;

7) brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia zawierającego wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego;

8) zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego;

9) prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny;

10) niespełnienie w tytule wykonawczym ustawowych wymogów, a w zagranicznym tytule wykonawczym – wymogów określonych w art. 102 Ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych.

 

Termin na wniesienie zarzutu wynosi 7 dni, liczone od daty doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego. Jego adresatem jest organ egzekucyjny, który ma kompetencje co do jego rozpoznania i rozstrzygnięcia.

  • Zażalenie – w terminie 7 dni wnosi się także zażalenia na wydane w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym postanowienia, np. w sprawie zarzutów lub w sprawie zawieszenia postępowania lub jego umorzenia. Zażalenie może wnieść zobowiązany, również wierzyciel (gdy nie jest nim organ egzekucyjny) oraz inny uczestnik postępowania egzekucyjnego, w tym osoby trzecie. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał skarżone postanowienie, do organu odwoławczego wyższej instancji. W zakresie nieuregulowanym przepisami u.p.e.a., stosuje się odpowiednie regulacje dotyczące zażalenia, zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego.

 

  • Skarga – zgodnie z art. 54 § 1 u.p.e.a.: zobowiązanemu przysługuje skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Z kolei ust. 2 tego art. stanowi, że skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego przysługuje również wierzycielowi, pod warunkiem, że nie jest on jednocześnie organem egzekucyjnym. Może ją złożyć także organ, który jest zainteresowany wykonaniem obowiązku, jak i każdy inny podmiot, którego interes faktyczny lub prawny został naruszony.

Zasadniczo skargę na czynności egzekucyjne wnosi się w terminie 14 dni od zawiadomienia zobowiązanego o czynności egzekucyjnej, do organu egzekucyjnego. Gdy odmówi jej uwzględnienia, skarżącemu przysługuje zażalenie.

 

W postępowaniu egzekucyjnym w administracji stosuje się również odpowiednio, przewidziane w Kodeksie postępowania administracyjnego środki, takie jak: wniosek o przywrócenie terminu oraz skargi i wnioski.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top