Szukaj haseł:

Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w postępowaniu cywilnym

Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego, to instytucje mające na celu uchylenie lub zmianę zaskarżonego orzeczenia. Poza wyjątkiem wskazanym w art. 466 KPC, złożenie środka zaskarżenia wymaga zachowania formy pisemnej. Środki zaskarżenia dzieli się na zwyczajne i nadzwyczajne, a także szczególne. Środki zwyczajne powodują wstrzymanie uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia – wnosi się je w postaci zażalenia. Za pośrednictwem środków nadzwyczajnych można zaskarżyć orzeczenia prawomocne – przykładem takiego środka jest skarga w zakresie wznowienia postępowania.

Środki szczególne służą zaskarżaniu czynności dokonanych w postepowaniu egzekucyjnym przez komornika, są nimi:

  • skarga na czynności komornika – przysługuje do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Rozpoznaje ją sąd właściwy dla komornika. Skargę wnosi się na komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania, zasadniczo w terminie tygodniowym od dnia dokonania lub niedokonania zaskarżonej czynności. Komornik w terminie trzech dni od daty otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności i przekazuje wraz z aktami sprawy do sądu właściwego, chyba że w całości uwzględni skargę. O jej uwzględnieniu komornik zawiadamia osoby, których dana egzekucja dotyczy. Minister Sprawiedliwości określił w rozporządzeniu wzór oraz sposób udostępniania urzędowego formularza skargi. Uwzględnione są w nim ustawowe wymagania przewidziane dla danego pisma oraz potrzebne pouczenia dla skarżącego. Formularz jest bezpłatnie udostępniany w kancelariach komorniczych, siedzibach sądów oraz w internecie.
  • skarga na udzielenie przybicia – to skarga, nie będąca tożsamą ze skargą na czynności komornika. Została uregulowana w art. 870 § 1 KPC, zgodnie z którym:

„Wierzyciel lub dłużnik mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia i o wyłączeniu od udziału w przetargu. Skarga powinna być zgłoszona do protokołu licytacji. Nie ma skargi na udzielenie przybicia ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu” (Dz. U. 1964, Nr 43, poz. 296, ze zm.).

  • zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji- komornik w razie konieczności zobowiązany jest do sporządzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, jednocześnie ustala koszty egzekucji przed sporządzeniem planu.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top