Szukaj haseł:

Środki zaskarżenia w postępowaniu karnym (zwyczajne)

Środki zaskarżenia w postępowaniu karnym (zwyczajne) – to instytucje prawne przysługujące stronom i uczestnikom tego postępowania do wzruszenia zapadłego w nim rozstrzygnięcia. Zmiany lub uchylenia tego rozstrzygnięcia może dokonać organ wyższej instancji nad tym, który wydał skarżone rozstrzygnięcie.

Środki zaskarżenia dzieli się na zwyczajne oraz nadzwyczajne. Pierwsze z nich wnosi się od nieprawomocnych rozstrzygnięć wydanych w postępowaniu karnym, drugie, czyli skarga kasacyjna oraz wniosek o wznowienie postępowania, przysługują od rozstrzygnięć prawomocnych.

Zwyczajnymi środkami zaskarżenia są:

  • Środki odwoławcze – to skargi, które powodują korektę rozstrzygnięcia, środek ten może doprowadzić do wydania innej, treściowo różnej decyzji. Są co do zasady dewolutywne, oznacza, to że powodują przeniesienie sprawy do wyższej instancji. Niekiedy pojawia się względna dewolutywność, jak w art. 463 §1 Kodeksu postępowania karnego, gdzie sąd pierwszej instancji może uwzględnić zażalenie, jeżeli orzeka w tym samym składzie, w którym wydał zaskarżone postanowienie. Środkami odwoławczymi są apelacja i zażalenie.

 

  • Sprzeciwy – są niedewolutywnymi skargami, sprzeciw rozpoznaje zawsze ten sam organ, który wydał zaskarżoną decyzję, bądź inny organ w tej samej jednostce organizacyjnej i w tej samej instytucji. Mają charakter kasatoryjny, ich następstwem jest skasowanie decyzji, po czym proces toczy się dalej, tak jakby usunięta decyzja nie istniała. Do sprzeciwów zalicza się: sprzeciwy od postanowień, zarządzeń referendarza sądowego, sprzeciw wobec wyroku nakazowego, wniosek ukaranego karą pieniężną o jej uchylenie.

 

  • Quasi-sprzeciw – to środki zaskarżenia, które nie mają charakteru dewolutywnego, nie mają charakteru kasatoryjnego i nie są skargami. Należą do nich: sprzeciw oskarżonego wobec możliwości warunkowego umorzenia postępowania (gdy warunkowe umorzenie jeszcze nie zapadło, sąd tylko zasięga zdania oskarżonego wezwanego na posiedzenie lub do sądu dociera ustne albo pisemne oświadczenie oskarżonego, że nie wyraża on zgody na warunkowe umorzenie); sprzeciw prokuratora lub pokrzywdzonego wobec wniosku oskarżonego o wydanie wyroku na rozprawie skróconej (zgodnie z art. 387 §2 K.p.k.), sprzeciw strony wobec odczytania na rozprawie protokołu przesłuchania w warunkach określonych w art. 392 §1 K.p.k (czyli gdy protokół pochodzi z postępowania przygotowawczego); odwołanie od zarządzenia przewodniczącego, wydane na rozprawie do całego składu orzekającego (wyjątek stanowi sytuacja, gdy sąd orzeka jednoosobowo, wtedy odwołanie rozpoznaje inny organ); wniosek o przywrócenie terminu zawitego.

 

  • inne środki zaskarżenia, jak np. wnioski o przeprowadzenie kontroli z urzędu – są to wnioski zainteresowanych postępowaniem osób o wznowienie lub podjęcie postępowania przygotowawczego albo o kontrole nadzorczą Prokuratora Generalnego.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top