Szukaj haseł:

Środki zaskarżenia w sprawach o wykroczenia

Środki zaskarżenia w sprawach o wykroczenia

Środki zaskarżenia w sprawach o wykroczenia – to środki odwoławcze służące kontroli instancyjnej nieprawomocnych rozstrzygnięć sądu, są nimi apelacja i zażalenie. Środki zaskarżenia składa się na piśmie w sądzie, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie. Zbada on spełnienie warunków formalnych wniesionego środka zaskarżenia. Środek odwoławczy spełnia warunki formalne, jeżeli jest dopuszczalny i został złożony przez osobę uprawnioną w terminie na złożenie określonym dla tego środka. Jeśli nie spełnia warunków formalnych, to prezes sądu I instancji odmawia jego przyjęcia, a gdy przyjmie, wówczas sąd odwoławczy pozostawia go bez rozpatrzenia.

W środku odwoławczym należy wskazać zaskarżane rozstrzygnięcie lub ustalenie oraz czego domaga się obwiniony. Można wskazać nowe fakty lub dowody. Oskarżyciel publiczny, obrońca lub pełnomocnik powinni ponadto wskazać zarzuty stawiane rozstrzygnięciu i sporządzić uzasadnienie. Środki zaskarżenia mają cztery podstawowe cechy:

a) są wnioskami stron – apelacja służy wyłącznie stronom, a zażalenie przysługuje również osobie, której postanowienie, zarządzenie lub inna czynność bezpośrednio dotyczy;

b) dewolutywność – czyli przenoszą rozpoznanie sprawy do sądu wyższej instancji; dewolutywność przy apelacji ma charakter bezwzględny, a względny przy zażaleniu;

c) suspensywność – wniesienie środka odwoławczego wstrzymuje wykonanie zaskarżonego rozstrzygnięcia; ma charakter bezwzględny przy apelacji i względny przy zażaleniu;

d) zakaz reformation in peius – zakaz pogarszania sytuacji obwinionego, jeżeli środek odwoławczy złożony jest wyłącznie na jego korzyść.

Zakres orzekania organu odwoławczego wyznaczają granice środka odwoławczego, tj. zakres zaskarżenia, kierunek wniesienia środka i związany z nim zakaz reformation in peius oraz podniesione zarzuty:

a) zakres środka odwoławczego wyznacza zaskarżenie orzeczenia w całości lub części;

b) kierunek środka odwoławczego dotyczy obwinionego i może być wniesiony na jego korzyść lub niekorzyść.

Sąd odwoławczy może orzec:

– utrzymanie w mocy zaskarżonego orzeczenia;

– zmienić je orzekając odmiennie;

– uchylić je w całości (umarzając postępowanie) lub w części (przekazując sprawę sądowi I instancji do ponownego rozpatrzenia).

Apelacja jest środkiem odwoławczym od wyroku sądu I instancji, który służy stronom. Warunkiem możliwości jej złożenia, jest otrzymanie wyroku z uzasadnieniem. Zażalenie jest środkiem odwoławczym od postanowień, zarządzeń i innych czynności, możliwym do wniesienia w wypadkach wskazanych w ustawie. Służy stronom, osobie, której postanowienie, zarządzenie bezpośrednio dotyczy, a także osobie, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia – na postanowienie o umorzeniu postępowania.

Zgodnie z art. 103 § 3a Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia: „Od postanowień i zarządzeń referendarza sądowego może być wniesiony sprzeciw. Powoduje on utratę mocy postanowienia lub zarządzenia” (Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148, ze zm.).

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top