Szukaj haseł:

Środki związane z poddaniem sprawcy próbie w prawie karnym

to instytucja prawa karnego, uregulowana w Rozdziale VIII Części ogólnej Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, ze zm.), której celem jest realizacja zadań resocjalizacyjnych państwa wobec sprawcy czynów zabronionych, bez stosowania wobec niego całości lub części kary, lub też nie podejmowanie określonych czynności prowadzących do ukarania go, po to, by w okresie niestosowania tych kar lub niepodejmowania tych czynności poddać go próbie, jeśli zachodzi szansa, że będzie to lepszy środek resocjalizacyjny, niż ukaranie go w pełnym, przewidzianym przez przepisy karne wymiarze. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie w prawie karnym zwane są również środkami probacyjnymi.

Środkami probacyjnymi są:

– warunkowe umorzenie postępowania karnego;

– warunkowe zawieszenie wykonania kary;

– warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego – sąd może zastosować ten środek probacyjny, jeśli wina sprawcy i społeczna szkodliwość dokonanego przez niego czynu zabronionego nie jest znaczna, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia pozwalają powziąć przypuszczenie, że będzie on przestrzegał porządku prawnego, bez konieczności zastosowania wobec niego środka wychowawczego w postaci objęcia go postępowaniem karnym. Co ważne, sprawca ten nie może być wcześniej karany za umyślnie popełnione przestępstwo, a czyn zabroniony, który popełnił, i w związku z którym zastosowano warunkowe umorzenie postępowania, nie jest zagrożony karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Okres próby wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia o warunkowym umorzeniu.

Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności jeśli ta nie przekracza 1 roku, a sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności. Sąd musi być też przekonany, że cele kary zostaną wobec tego sprawcy osiągnięte, przede wszystkim nie wróci on do przestępstwa, mimo niewykonania kary. Podobnie, jak przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego, sąd orzekając o zastosowaniu tego środka probacyjnego bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowania po popełnieniu przestępstwa. Okres próby wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się wyroku, chyba że warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności dotyczy sprawcy młodocianego oraz sprawcy, który popełnił przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej – wówczas okres próby wynosi od 2 do 5 lat. Sąd może również w określonych w Kodeksie karnym przypadkach zamienić karę pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na karę ograniczenia wolności lub na grzywnę.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie – sąd może warunkowo zwolnić skazanego z reszty odbywania kary pozbawienia wolności, po odbyciu przez niego co najmniej połowy tej kary, jeśli jego  postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. Jeśli warunkowe przedterminowe zwolnienie stosuje się wobec recydywisty – wówczas musi on mieć za sobą co najmniej 2/3 odbytej kary; jeśli wobec recydywisty, który popełnia ponownie umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia – musi mieć za sobą co najmniej 3/4 odbytej kary; jeśli wobec skazanego na 25 lat pozbawienia wolności – po odbyciu 15 lat kary; wobec skazanego na dożywocie – po odbyciu 25 lat kary. Okres próby stanowi okres pozostały do odbycia kary. Nie może on być jednak krótszy niż 2 lata i dłuższy niż 5 lat. Chyba, że próba dotyczy recydywisty, wówczas okres ten nie może być krótszy niż 3 lata, a w razie warunkowego  zwolnienia  z kary 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności okres próby wynosi 10 lat. Zgodnie z art. 83 K.k.: „Skazanego na karę ograniczenia wolności, który odbył przynajmniej połowę orzeczonej kary, przy czym przestrzegał porządku prawnego, jak również wykonał nałożone na niego obowiązki, orzeczone środki karne, środki kompensacyjne i przepadek, sąd może zwolnić od reszty kary, uznając ją za wykonaną”.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top