Szukaj haseł:

Standby Letter of Credit

Standby Letter of Credit (w skrócie SLOC lub SBLC) – to tzw. akredytywa gwarancyjna, zabezpieczająca. Stanowi formę zabezpieczenia wykonania umowy, kontraktu. Jej mocą bank zlecającego akredytywę zobowiązuje się do wypłaty na rzecz wskazanego przez zleceniodawcę podmiotu określonej płatności. W Standby Letter of Credit określone są obowiązki zlecającego i beneficjenta akredytywy, przede wszystkim dokumenty, bo to one stanowić będą podstawę do wypłaty sumy gwarantowanej.

Bank wystawiający SLOC pełni więc rolę ubezpieczyciela, gwaranta wypłaty określonej kwoty na rzecz beneficjenta akredytywy, w przypadku gdy zlecający nie wywiązywałby się z kontraktu. SLOC pełni jednocześnie rolę dokumentu, potwierdzającego wiarygodność finansową zlecającego akredytywę. Po otwarciu Standby Letter of Credit, bank zlecającego informuje o tym fakcie bank beneficjenta, który informuje beneficjenta o skutecznym otwarciu SLOC. Beneficjent zabezpieczony gwarancją SLOC wykonuje kontrakt zgodnie z warunkami zapisanymi w tej akredytywie, po czym przedstawia w swoim banku dokumenty będące podstawą do wypłaty środków. Bank nie bada procesu transakcyjnego między stronami umowy, jedynie zgodność przedłożonych przez beneficjenta dokumentów z listą dokumentów zawartych w SLOC. Następnie przekazuje dokumenty bankowi zlecającego, który przekazuje je zlecającemu. Wówczas bank beneficjenta dokonuje wypłaty na rzecz wykonawcy kontraktu ustalonej w SLOC kwoty.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top