Szukaj haseł:

Strony leasingu

Strony leasingu

Strony leasingu – stronami umowy leasingu są: finansujący i korzystający. Finansujący został zdefiniowany w Kodeksie cywilnym. Może nim być podmiot, który profesjonalnie zajmuje się działalnością leasingową. Oznacza to, że leasing jest umową jednostronnie kwalifikowaną podmiotowo. Działalność leasingowa nie musi być wyłączną, ale nie może być prowadzona sporadycznie i podejmowana okazyjnie. Powinna być prowadzona stale, w sposób zorganizowany i ciągły. Wymaga to zatem odpowiedniego przygotowania w ramach przedsiębiorstwa finansującego. Korzystającym może być każdy podmiot mający zdolność prawną, a więc zarówno przedsiębiorca, jak i konsument. Wystarczającym warunkiem zajęcia przez osobę fizyczną pozycji korzystającego jest więc posiadanie przez nią zdolności prawnej.

Umowa leasingu nie jest nie jest zwykłym stosunkiem dwustronnym. Jest ona silnie związana z umową nabycia, mającej stanowić przedmiot leasingu rzeczy, którą finansujący zawiera za zbywcą. Zbywca to osoba, od której finansujący ma nabyć rzecz wskazaną przez korzystającego. Może nim być zarówno wytwórca rzeczy, jak i tylko jej właściciel, ale w żadnym wypadku nie można go nazwać stroną umowy leasingu. Czasem zawarcie umowy leasingu powiązane jest jeszcze z innymi czynnościami prawnymi, np. umową kredytową. Zawiera ją finansujący, w celu nabycia rzeczy, z bankiem lub inną instytucją finansową, ale podmioty te, tak jak w przypadku zbywcy, są tylko kontrahentami finansującego i nie zaliczają się do kręgu stron umowy leasingu.

W sferze podmiotowej umowy leasingu mogą nastąpić zmiany w trakcie jej trwania, ale tylko po stronie finansującego, np. w przypadku zbycia przez niego przedmiotu leasingu. Zmiana osoby finansującego nie ma, zgodnie z trwałym charakterem umowy leasingu, wpływu na ciągłość tej umowy i układ obowiązków stron. Ograniczenie podmiotowe w zakresie osoby leasingodawcy służyć ma wzmocnieniu pewności obrotu gospodarczo – prawnego. Złożoność zobowiązaniowego charakteru leasingu, wielorakość jego odmian funkcjonujących w obrocie, wywołały konieczność zapewnienia mu profesjonalizmu, przynajmniej po jednej ze stron umowy.

Do najistotniejszych obowiązków stron umowy leasingu należą:

a. po stronie finansującego:

– nabycie i przekazanie będącej przedmiotem umowy leasingu rzeczy korzystającemu;

– nieprzeszkadzanie korzystającemu w używaniu rzeczy;

– informowanie korzystającego o podejmowanych czynnościach lub zmianach mających istotne znaczenie, a związanych z przedmiotem leasingu;

– odpowiedzialność za wady rzeczy;

– obowiązki wynikające z zakończenia umowy, jak np. odebranie rzeczy lub przekazanie jej na własność leasingobiorcy, jeśli leasing obejmował jej wykup.

b. po stronie korzystającego:

– odbiór przedmiotu leasingu;

– zapłata wynagrodzenia finansującemu;

– ubezpieczenie rzeczy;

– prawidłowe korzystanie z rzeczy;

– informowanie korzystającego o podejmowanych czynnościach lub zmianach mających istotne znaczenie, a związanych z przedmiotem leasingu;

– obowiązki wynikające z zakończenia umowy, jak np. wykonanie opcji nabycia rzeczy lub jej zwrotu.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top