Szukaj haseł:

Strony postępowania karnego skarbowego

Strony postępowania karnego skarbowego

Strony postępowania karnego skarbowego – to występujący w tym postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe: oskarżeni, podmioty pociągnięte do odpowiedzialności posiłkowej, interwenienci oraz oskarżyciele publiczni, a w sprawach o wykroczenia skarbowe: oskarżyciel publiczny, oskarżony oraz interwenient. Prócz prokuratora, oskarżycielem publicznym w postępowaniu przed sądem jest organ, który wnosi i popiera akt oskarżenia. Przed wojskowym sądem garnizonowym, w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe, lub w sprawach o przestępstwa skarbowe przed wojskowym sądem okręgowym, oskarżycielem publicznym może być wyłącznie prokurator do spraw wojskowych. Status stron postępowania karnego skarbowego regulują przepisy Ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930, ze zm.).

Naczelnik urzędu celno-skarbowego, Straż Graniczna oraz Policja, mają w sprawach o wykroczenia skarbowe uprawnienia do sporządzania i wnoszenia aktu oskarżenia oraz do popierania go przed sądem, a także do występowania w toku całego postępowania, nie wyłączając czynności po uprawomocnieniu się orzeczenia.

W niektórych sprawach, w których uprawnionym do prowadzenia postępowania przygotowawczego, a następnie do wniesienia i popierania aktu oskarżenia przed sądem jest finansowy organ postępowania, organ ten pełni w tych sprawach rolę równą prokuratorowi. Organ ten może również w niektórych, wskazanych w K.k.s. sprawach, wystąpić do prokuratora z wnioskiem o podjęcie określonych czynności procesowych.

Rolę prokuratora pełni również organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego pod warunkiem, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz minister właściwy do spraw finansów publicznych jako organy nadrzędne nie mogą przejąć sprawy do swego prowadzenia.

W sytuacji, gdy wystąpi potrzeba uchylenia prawomocnego postanowienia w sprawie o wykroczenie skarbowe, uprawnienia strony, jakie przysługiwałyby w tej sprawie Prokuratorowi Generalnemu, przysługują ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Oskarżonemu w postępowaniu karnym skarbowym przysługuje prawo do ustanowienia obrońcy. W sprawach o wykroczenia skarbowe może on korzystać z jednego obrońcy, którym może być również radca prawny. Pociągniętemu do odpowiedzialności posiłkowej oraz interwenientowi przysługuje prawo ustanowienia pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny, a jeśli podmiotami tymi nie są osoby fizyczne, czynności w postępowaniu może za nie dokonywać również organ uprawniony do działania w ich imieniu.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top