Szukaj haseł:

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna (w ujęciu podatkowym) to instytucja uregulowana w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997, nr .78, poz. .483), Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego oraz ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, (Dz.U.2018.1530 t.j. z dnia 2018.08.09), a także innych ustawach i rozporządzeniach wydawanych na podstawie upoważnienia ustawowego oraz aktach prawa miejscowego, mających moc prawa powszechnie obowiązującego na terytorium działalności organów, które je wydały.

Dodatkowo, Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2019.869 t.j. z dnia 2019.05.10), w art. 112 ust.1 pkt 3 uznaje subwencję za kategorię wydatków budżetu państwa. Akty prawne nie zawierają legalnej definicji subwencji ogólnej, czyli pojęcia zaczerpniętego z języka łacińskiego od słowa: subventio, które oznacza pomoc. Ta forma pomocy finansowej udzielana jest jednostkom niepaństwowym, instytucjom społecznym, osobom fizycznym jak również gminom. Subwencje mogą wspierać podejmowanie działań prorozwojowych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jest to dochód jednostek samorządu terytorialnego, który jest określonym ustawowo świadczeniem przekazywanym przez budżet państwa na finansowanie powierzonych im zadań. Źródła dochodu jednostek samorządu terytorialnego zostały wskazane w art. 167 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zalicza się do nich dochody własne, czyli podatki, subwencje ogólne oraz dotacje celowe z budżetu państwa. Podatki zaliczane do dochodów własnych pochodzą od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego osób prawnych. Instytucja ta jest instrumentem dofinansowania z budżetu państwa zadań jednostek samorządu terytorialnego. Celem subwencji jest wyrównanie poziomu rozwoju gmin, przez ograniczenie nierównego dostępu do dochodów publicznych.

Z uwagi na różny poziom majętności gmin w Polsce i ich potrzeb, stanowi to niezbędne uzupełnienie metod podziału środków pomiędzy gminy jak i szczeble samorządu terytorialnego. Aby została spełniona zasada adekwatności, subwencje powinny być rozdzielone na podstawie obiektywnych, jasnych i stabilnych kryteriów podziału.

Subwencja jest przejawem decentralizacji finansów publicznych, które w części pochodzą z podatków. Subwencja jest formą redystrybucji dóbr oraz wydatków z budżetu państwa, których rząd nie jest w stanie skierować na jasno sprecyzowane cele. Podsumowując, subwencja ogólna, to świadczenie publicznoprawne przyznawane przez państwo na rzecz funkcjonujących w jego strukturach podmiotów.

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top