Szukaj haseł:

Świadczenie nienależne

Świadczenie nienależne – to korzyść, przysporzenie w postaci uzyskanego przez dany podmiot świadczenia kosztem innego podmiotu, mimo braku istnienia do tego podstawy prawnej, nieposiadania przez uzyskującego to świadczenie tytułu prawnego, który by go do tego uprawniał. Zagadnienia dotyczące nienależnego świadczenia zostały uregulowane w Księdze trzeciej Kodeksu cywilnego, w Tytule V o nazwie „Bezpodstawne wzbogacenie” (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93, ze zm.). Odesłanie zawarte w art. 410 § 1 tej ustawy wyraźnie wskazuje, że przepisy dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia mają zastosowanie w szczególności do świadczeń nienależnych.

Zgodnie z zawartą w art. 410 § 2 definicją:

„Świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia”.

Uzyskujący korzyść w postaci nienależnego świadczenia, zobowiązany jest do jego zwrotu. Jeśli zwrócenie świadczenia w takiej samej postaci okazałoby się niemożliwe, ten, który je otrzymał zobowiązany jest do zwrotu jego równowartości. Żądanie zwrotu nienależnego świadczenia nie będzie możliwe, jeśli ten którego kosztem je uzyskano wiedział, że nie był do świadczenia zobowiązany, chyba że spełnienie świadczenia nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu albo w celu uniknięcia przymusu lub w wykonaniu nieważnej czynności prawnej. Nie można również żądać zwrotu świadczenia, którego spełnienie okazało się zgodne z zasadami współżycia społecznego lub zostało spełnione w celu zadośćuczynienia przedawnionemu roszczeniu, jak również w sytuacji, gdy spełniający świadczenie zorientował się, że spełnił je przedwcześnie, nim roszczenie o jego spełnienie stało się wymagalne.

Prawo cywilne przewiduje sytuacje, w których mimo istnienia przesłanek i podstaw żądania zwrotu nienależnego świadczenia, ten który je uzyskał nie będzie do tego zobowiązany:

„Obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa, jeżeli ten, kto korzyść uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu” (art. 409).

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top