Szukaj haseł:

Świadczenie usług

Definicja legalna świadczenia usług znajduje się w Ustawie z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535, ze zm).

Zgodnie z jej art. 8 ust. 1, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatne świadczenie usług na terenie kraju na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie jest dostawą towarów, a więc:

1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Dodatkowo ustawa wskazuje, że pod pojęciem tym należy rozumieć również:

  1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub  jego pracowników (także byłych), wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
  2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne  nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Ustawa przewiduje również szczególną sytuację, gdy podatnik może zostać uznany jednocześnie za świadczeniobiorcę i świadczeniodawcę. Stanie się tak, gdy działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, weźmie udział w świadczeniu usług.

Polski Kodeks cywilny nie normuje wprost zagadnienia świadczenia usług. Wskazuje na poszczególne umowy, których przedmiotem jest świadczenie określonego charakteru usług, jak np. umowa agencyjna, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, czy umowa spedycji. Jednakże zawarte w art. 750 K.c. odesłanie może wskazywać, że najszersze zastosowanie odnajdą przy nich przepisy dotyczące umowy zlecenia:

„Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu” (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, ze zm.).

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top