Szukaj haseł:

Świadczenie

Świadczenie

Świadczenie – jest zachowaniem się dłużnika, zgodnym z treścią zobowiązania i czyniące zadość interesom wierzyciela. Zachowanie to może dotyczyć dóbr materialnych lub niematerialnych i polegać na działaniu lub zaniechaniu, niemniej świadczenie musi być możliwym do spełnienia. Świadczenie jest niemożliwym do spełnienia, np. z powodu wojny, strajku lub fizycznie niemożliwe. Kwestie dotyczące świadczeń zostały uregulowane w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, ze zm.).

Rodzaje świadczeń:

 1. a) świadczenie rezultatu – jego realizacja uzależniona jest od osiągnięcia jakiegoś celu, np. przeniesienie własności;
 2. b) świadczenie starannego działania – polega na działaniu w określony sposób, nie występuje w nim obowiązek osiągnięcia celu, np. świadczenia lekarza, prawnika;
 3. c) świadczenie ze zobowiązań przemiennych – może zostać dokonane poprzez spełnienie przez dłużnika jednego lub kilku świadczeń. Wybór, które świadczenie spełni, należy do dłużnika lub wierzyciela lub osoby trzeciej. Upoważnienie przemienne (facultas alternativa) – to upoważnienie, które opiewa od początku na jedno świadczenie, ale dłużnik może spełnić inne, np. obdarowany może zwolnić się od obowiązku renty na rzecz darczyńcy, zwracając temu darczyńcy wartość wzbogacenia;
 4. d) świadczenie uboczne – czyli świadczenia, które muszą być spełnione obok świadczenia głównego, np. odsetki;
 5. e) świadczenie jednorazowe – czyli świadczenie, którego celem jest pokrycie wynagrodzenia należnego wierzycielowi z tytułu np. nabycia rzeczy; świadczenie nadal zachowa przymiot jednorazowego, nawet jeśli będzie uiszczane w ratach, np. przy leasingu zwieńczonego wykupem auta – bo jego celem była zapłata wynagrodzenia finansującemu za zakup auta poprzez uiszczenie świadczeń w kwotach co najmniej równych temu wynagrodzeniu;
 6. f) świadczenia okresowe – to świadczenia spełniane cyklicznie, w określonych z góry odstępach czasu, np. renta lub czynsz najmu; różni się od świadczenia jednorazowego tym, że nie ma określonej wartości całkowitej, jaką to świadczenie okresowe ma pokryć;
 7. g) świadczenie ciągłe – polega na stałym zachowywaniu się dłużnika w czasie trwania zobowiązania, lub zaniechanie przez niego w tym czasie określonego zachowania, lub świadczenie pracy;
 8. h) świadczenie niepodzielne – to świadczenie, którego nie można wykonać częściowo, bez istotnej zmiany jego istoty lub wartości, np. zapłata w postaci pary butów lub rękawiczek;
 9. i) świadczenie podzielne – to świadczenie, które może zostać spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości;
 10. j) świadczenie oznaczone co do tożsamości – to świadczenie, które może być spełnione tylko przez zwrot tej, czy zapłatę tą właśnie rzeczą, oznaczoną indywidualnie;
 11. k) świadczenie oznaczone co do gatunku – występuje, gdy dłużnik może spełnić świadczenie taką samą rzeczą, ale nie oznaczoną indywidualnie, rzeczą średniej jakości, lub zapłacić ich wartość;
 12. l) świadczenie pieniężne – występujące wtedy, gdy od chwili powstania zobowiązania, jego przedmiotem jest suma pieniężna, a spełnienie świadczenia następuje przez zapłatę sumy nominalnej.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top