Szukaj haseł:

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy – to dokument wydawany pracownikowi w związku z wygaśnięciem albo rozwiązaniem stosunku pracy. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141, ze zm.), wydanie to powinno nastąpić niezwłocznie po zakończeniu, wygaśnięciu stosunku pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od żadnych warunków, w szczególności od rozliczenia się pracownika z pracodawcą. To dokument obligatoryjny. Pracodawca wydaje świadectwo pracy na żądanie pracownika, gdy pracownik nawiązuje stosunek pracy bezpośrednio po poprzednim. Wydania go mogą również żądać spadkobiercy pracownika. Zgodnie z  art. 971 § 1 Kodeksu pracy: „W przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy”. Jeśli pracodawca nie istnieje lub z innych powodów pracownik nie może wytoczyć przeciw niemu powództwa o zobowiązanie do wydania świadectwa pracy, pracownik ma wówczas prawo żądania od sądu pracy ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.

Tryb sprostowania świadectwa pracy – pracownik może w ciągu 7 dni wystąpić do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. Jeśli pracodawca odmówi sprostowania, pracownik może wówczas wystąpić o to sprostowanie do sądu pracy. Jeśli sąd wyda wyrok o sprostowanie świadectwa pracy, to pracodawca jest zobowiązany wydać nowe świadectwo pracy w terminie do 3 dni od uprawomocnienia się tego wyroku.

Treść świadectwa pracy – musi zawierać obligatoryjne, ustawowe elementy, wskazane w art. 97 § 2 Kodeksu pracy, które pojawiają się w świadectwie pracy także gdy zażąda tego pracownik. Są to:

a) informacje o dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy;

b) informacje o zajmowanych stanowiskach;

c) tryb rozwiązania lub okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy;

d) informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego;

e) wzmianka o zajęciu wynagrodzenia za pracę, w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Szczegółowe informacje, niezbędne do sporządzenia świadectwa pracy, jak i pozostałych niezbędnych elementów jego treści, zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 282). Rozporządzenie to zawiera wzór świadectwa pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top