Szukaj haseł:

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

1 marca 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2019 poz. 768), która dokonała unifikacji regulacji dotyczących działalności: administracji podatkowej, służby celnej, oraz kontroli skarbowej, ułatwiając współdziałanie tych służb, czego wyrazem było utworzenie służby celno-skarbowej. Najważniejszym, obok ministra właściwego ds. finansów publicznych, organem Krajowej Administracji Skarbowej jest jej Szef.

To Szef KAS określa coroczne kierunki działania i rozwoju KAS, wskazując w nich cele do osiągnięcia, wskaźniki ich pomiaru oraz zasady składania przez dyrektorów izb administracji skarbowej raportów z realizacji kierunków działania i rozwoju KAS. Do jego kompetencji należy również tworzenie organów opiniodawczo-doradczych w sprawach należących do zadań KAS. Do 31 marca każdego roku, Szef KAS, jako organ nadzorczy, przedstawia ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych sprawozdanie z działalności KAS.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o KAS, do zadań Szefa KAS należy:

  1. nadzór nad działalnością dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorów izb administracji  skarbowej, naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości, oraz dyrektorów właściwych w sprawach KAS komórek organizacyjnych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  2. kształtowanie polityki kadrowej i szkoleniowej w jednostkach organizacyjnych KAS;
  3. realizacja budżetu państwa w zakresie ustalonym dla KAS;
  4. rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym;
  5. przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania;
  6. zlecanie i koordynowanie kontroli celno-skarbowych wykonywanych  przez naczelników urzędów celno-skarbowych oraz nadzorowanie ich przebiegu;
  7. prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka;
  8. współpraca z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi i instytucjami międzynarodowymi;
  9. oraz wykonywanie innych zadań, wskazanych w tym przepisie oraz przepisach odrębnych.

Szefa KAS powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego ds. finansów publicznych. Jest on organem wyższego stopnia nad dyrektorami izb administracji skarbowej.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top