Szukaj haseł:

Szkolenie z zakresu przepisów o grach hazardowych

Szkolenie z zakresu przepisów o grach hazardowych

Szkolenie z zakresu przepisów o grach hazardowych – to obowiązkowe na mocy Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009, nr 201, poz. 1540, ze zm.) szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier, w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem gier, przeprowadzane przez podmioty urządzające gry hazardowe, w tym podmioty urządzające gry hazardowe przez sieć Internet, przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku lub pełnienia funkcji, wśród osób pełniących funkcję lub zajmujących stanowisko, z którym wiąże się obowiązek:

1) nadzorowania gier hazardowych, w szczególności dyrektorzy oddziałów, ośrodków gier oraz ich zastępcy, kierownicy i ich zastępcy, osoby nadzorujące gry telebingo, loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie promocyjne i loterie audioteksowe, inspektorzy w ośrodkach gier, kasjerzy stołu, osoby nadzorujące prowadzenie gier przez sieć Internet,

2) bezpośredniego prowadzenia gry hazardowej, w szczególności: krupierzy, obsługujący automaty do gier, urządzenia losujące lub urządzenia do gier, z wyłączeniem pracowników obsługi technicznej.

Osobom, które szkoleń tych nie odbyły nie można powierzyć nadzorowania gier hazardowych, w tym gier hazardowych przez Internet, oraz bezpośredniego ich prowadzenia. Szkolenie z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier prowadzi podmiot urządzający gry hazardowe, w tym podmiot urządzający gry przez sieć Internet, lub jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową. Po zakończeniu szkolenia podmioty te zobowiązane są wydać uczestnikowi szkolenia pisemne zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

Podmiot urządzający gry hazardowe prowadzi w formie papierowej rejestr zaświadczeń pracowników, obejmujący dane pracownika, datę szkolenia, dane podmiotu wystawiającego zaświadczenie oraz numer zaświadczenia, do którego dołącza kopię zaświadczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem, którego oryginał znajduje się w aktach osobowych pracownika. Podmiot ten jest obowiązany zapewnić, aby ww. osoby odbyły ponowne szkolenie w przypadku zmiany zakresu wykonywanych czynności lub po upływie 3 lat od poprzedniego szkolenia.

Obowiązek odbycia tych szkoleń nie dotyczy:

1) osób dystrybuujących losy loterii pieniężnych i loterii fantowych, dowody udziału w grze telebingo, bingo pieniężne i bingo fantowe oraz dowody udziału w loterii promocyjnej;

2) osób sprzedających żetony lub kredytujących stawki w automacie;

3) osób obsługujących terminale kasowe w sklepach, na terenie których znajduje się kolektura gier liczbowych, sprzedających dowody udziału w grach liczbowych o wystandaryzowanych parametrach, przez co rozumie się sprzedaż dowodów udziału w grach liczbowych wyłącznie z wykorzystaniem specjalnych kart metodą chybił – trafił lub z zapisanymi przez gracza własnymi ustawieniami gry;

4) osób nadzorujących i bezpośrednio prowadzących loterię fantową lub grę bingo fantowe;

5) osób przyjmujących zakłady wzajemne oraz osób prowadzących kolektury gier liczbowych.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top