Szukaj haseł:

Zadatek i kara umowna – to dodatkowe zastrzeżenia zawierane w umowie, których celem jest wzmocnienie zabezpieczenia jej wykonania. Mają za

Odpowiedzialność kontraktowa – to odpowiedzialność, jaką ponosi zobowiązany, a jaka ciąży na nim na podstawie zawartej przez niego umowy. Kwestie

Zwłoka dłużnika i jej skutki – dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia ciążącego na nim obowiązku świadczenia w terminie,

Przestępstwa na szkodę wierzycieli – to czyny zabronione spenalizowane w art. 300 – 303 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997

Back to top