Szukaj haseł:

To dochody publiczne; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego

Obligacje strukturyzowane – to emitowane przez instytucje finansowe papiery wartościowe, gwarantujące inwestorom (obligatariuszom) zwrot określonej z góry części zainwestowanego kapitału,

Subemitent – uchwała o podwyższeniu kapitału spółki akcyjnej może stanowić, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję

Rekomendacje giełdowe to raporty, analizy lub innego rodzaju informacje zalecające lub sugerujące (bezpośrednio lub pośrednio), określone zachowania inwestycyjne co do

Back to top