Szukaj haseł:

Dowód w postępowaniu cywilnym – to środek służący do ustalenia faktów istotnych, czyli okoliczności mających znaczenie w sprawie, w przedmiocie

 to uregulowana w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296,

 to występujący w tym postępowaniu zastępcy stron i ich organów lub przedstawicieli ustawowych, działający w ich imieniu. Regulacje dotyczące praw

to zawierające powództwo pismo procesowe rozpoczynające proces cywilny. Instytucja pozwu została uregulowana w Rozdziale 2 Dziale II Tytułu VI Księgi

Back to top