Szukaj haseł:

Kontrola instytucji obowiązanych – to sprawowana przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, określona w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r.

Nadzór nad działalnością pożytku publicznego – to nadzór sprawowany nad tą działalnością tych organizacji, sprawowany przez Przewodniczącego Komitetu do spraw

To umowa cywilnoprawna nazwana, uregulowana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XIV, w art. 613 – 626, na mocy

To instytucja prawa podatkowego chroniąca dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów. Choć regulacje

Back to top