Szukaj haseł:

Wykaz organizacji pożytku publicznego – to wykaz tych organizacji, prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zawierający: nazwę i

Rejestr stowarzyszeń to krajowy rejestr publiczny, który jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez sądy rejonowe (tzw. sądy gospodarcze) obejmujące swoja

Krajowy Rejestr Sądowy został utworzony na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. KRS składa

Postępowanie rejestrowe zostało opisane w Dziale VI Części Pierwszej kodeksu postępowania administracyjnego. Dotyczy ono postępowania w sprawach o wpis w

Back to top