Szukaj haseł:

To instytucja prawa podatkowego, uregulowana w Dziale IV, Rozdziale 18 Ordynacji podatkowej (dalej: O.p.), w art. 247 – 252, stanowiąca

To akt organu podatkowego, którym dokonuje on wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego. Wyróżnia się dwa rodzaje interpretacji podatkowych: ogólną, wydawaną przez

To weryfikacja realizacji przez podatników ciążących na nich obowiązków podatkowych, przybierająca postać wstępnej kontroli prawidłowości wywiązywania się przez nich z

To porozumienia zawierane między podmiotami powiązanymi a organem podatkowym, co do potwierdzenia właściwego ustalenia przez te podmioty ceny przedmiotu transakcji

Back to top