Szukaj haseł:

 to niezapłacony w terminie płatności podatek, zaliczka na podatek lub rata podatku, a także kwoty podlegające zwrotowi do organu podatkowego

to umowa pomiędzy podmiotem, który ustalił cenę transakcyjną z podmiotem powiązanym, a organem podatkowym, zatwierdzająca prawidłowość tego ustalenia. Organem podatkowym

To instytucja prawa podatkowego, uregulowana w Dziale IV, Rozdziale 18 Ordynacji podatkowej (dalej: O.p.), w art. 247 – 252, stanowiąca

To akt organu podatkowego, którym dokonuje on wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego. Wyróżnia się dwa rodzaje interpretacji podatkowych: ogólną, wydawaną przez

Back to top