Szukaj haseł:

to zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23b Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.

To wydawane przez te organy dokumenty będące urzędowym potwierdzeniem określonych faktów lub stanu prawnego, istniejących w dniu ich wydania. Organy

To weryfikacja realizacji przez podatników ciążących na nich obowiązków podatkowych, przybierająca postać wstępnej kontroli prawidłowości wywiązywania się przez nich z

To aktualna, obowiązująca w obrocie danym dobrem, towarem, usługą, prawem majątkowym wartość tego dobra. Stanowi wyznacznik do ustalenia ceny transakcyjnej

Back to top