Szukaj haseł:

to instytucja prawa podatkowego określająca moment ustania ciążącego na podatniku, płatniku i inkasencie zobowiązania podatkowego. Przepisy regulujące zagadnienia związane z

 to niezapłacony w terminie płatności podatek, zaliczka na podatek lub rata podatku, a także kwoty podlegające zwrotowi do organu podatkowego

To organ administracji rządowej, powołany do życia 1 marca 2017 r. Ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej

Subwencja ogólna (w ujęciu podatkowym) to instytucja uregulowana w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997, nr .78, poz.

Back to top