Szukaj haseł:

 to pomoc udzielana w postępowaniu cywilnym przez sąd stronie na jej żądanie, w postaci ustanowienia dla niej adwokata lub radcy

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu

Odpowiedzialność karna jest konsekwencją popełnienia lub zamiaru popełnienia czynu zabronionego przez ustawę karną, którego społeczna szkodliwość jest więcej niż znikoma,

To uprawnienie organów podatkowych do załatwiania spraw podatkowych, delegowane przepisami prawa na te organy ze względu na przedmiot sprawy podatkowej

Back to top