Szukaj haseł:

Postępowanie w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia – Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń

 to pomoc udzielana w postępowaniu cywilnym przez sąd stronie na jej żądanie, w postaci ustanowienia dla niej adwokata lub radcy

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu

Odpowiedzialność karna jest konsekwencją popełnienia lub zamiaru popełnienia czynu zabronionego przez ustawę karną, którego społeczna szkodliwość jest więcej niż znikoma,

Back to top