Szukaj haseł:

 to rozprawa uregulowana w Dziale II, Rozdziale 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960

To instytucja prawa administracyjnego uregulowana w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168, ze zm.), w art. 182

To podstawowa forma załatwiania spraw przez organy administracji publicznej, rozstrzygająca sprawę co do jej istoty w całości lub części, również

To instytucja, która stać ma na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach

Back to top