Szukaj haseł:

To instytucja prawa administracyjnego uregulowana w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168, ze zm.), w art. 182

To podstawowa forma załatwiania spraw przez organy administracji publicznej, rozstrzygająca sprawę co do jej istoty w całości lub części, również

To instytucja, która stać ma na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach

To ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r., normująca postępowanie sądowe w sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej oraz

Back to top