Szukaj haseł:

To instytucja prawna, która pozwala temu, przeciwko komu przysługuje roszczenie o wykonanie zobowiązania podatkowego, uchylenie się od jego zaspokojenia wskutek

To ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r., normująca postępowanie sądowe w sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej oraz

Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego, to instytucje mające na celu uchylenie lub zmianę zaskarżonego orzeczenia.

Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – to instrumenty prawne, służące podmiotowi tego postępowania do kontroli działań i ochrony

Back to top