Szukaj haseł:

Stosownie do art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (zwanej dalej „k.r.o.”),

Testament allograficzny - forma testamentu uregulowana w art.951 k.c., który do swej ważności wymaga spełnienia następujących przesłanek: spadkodawca musi oświadczyć

Zarząd zwykły – czynności zapewniające korzystanie z rzeczy i utrzymanie jej w stanie niepogorszonym oraz zarządzanie nią w sposób umożliwiający pobieranie

Zapis windykacyjny – jego istota polega na tym, iż może zostać ustanowiony jedynie w testamencie notarialnym. Na jego mocy spadkodawca otrzymuje

Back to top