Szukaj haseł:

 to stanowiący źródło dochodu budżetu państwa podatek pośredni, konsumpcyjny, który obciąża określony, wskazany w ustawie katalog wyrobów. Regulacje dotyczące opodatkowania

to ciężar publicznoprawny, danina ponoszona na rzecz państwa z tytułu własności lub posiadania nieruchomości. Określenie wysokości stawek podatku należy do

to instytucja prawa podatkowego określająca moment ustania ciążącego na podatniku, płatniku i inkasencie zobowiązania podatkowego. Przepisy regulujące zagadnienia związane z

 to niezapłacony w terminie płatności podatek, zaliczka na podatek lub rata podatku, a także kwoty podlegające zwrotowi do organu podatkowego

Back to top