Szukaj haseł:

Jest instytucją wprowadzoną do obrotu prawnego przez Konstytucję biznesu, na którą składa się pakiet ustaw, które w założeniu miały zapewnić

Podatek franczyzowy – to podatek za „przywilej” prowadzenia działalności gospodarczej w danym państwie. Funkcjonuje na gruncie prawa amerykańskiego, w większości

Dokonywana przez przedsiębiorstwo sprzedaż dóbr za granicę po cenach niższych niż ceny oferowane na rynku krajowym, a nawet po cenach

Mocą umowy leasingu, jedna ze stron zobowiązuje się sfinansować pozyskanie przez drugą stronę określonego dobra, np. pojazdu, urządzenia lub maszyny,

Back to top