Szukaj haseł:

Strony postępowania karnego skarbowego – to występujący w tym postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe: oskarżeni, podmioty pociągnięte do odpowiedzialności

Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe – to procedura prawa karnego skarbowego, jaką stosuje się w przypadku ujawnienia

Postępowanie karne skarbowe przed sądem pierwszej instancji – to pierwszy z etapów jurysdykcyjnego stadium postępowania karnego w sprawach o przestępstwa

Odpowiedzialność karna za przestępstwa skarbowe – to odpowiedzialność za czyny niedozwolone popełnione umyślnie lub nieumyślnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak

Back to top