Szukaj haseł:

Umowa komisu - to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXIV, w art. 765 – 773, na mocy

To instytucja prawna, która pozwala temu, przeciwko komu przysługuje roszczenie o wykonanie zobowiązania podatkowego, uchylenie się od jego zaspokojenia wskutek

Przy zawieraniu umowy strony mogą w niej zawrzeć klauzulę, której celem jest zniwelowanie ryzyka, jakie łączy się z relacją handlową,

Dłużnik (strona zobowiązana) to osoba, która zaciągnęła zobowiązanie u wierzyciela (strona uprawniona względem zobowiązanego) i jest zobowiązana do spełnienia świadczenia,

Back to top