Szukaj haseł:

Forma umowy leasingu – jak stanowi przepis art. 709² Kodeksu cywilnego: „Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem

Zawarcie umowy leasingu - podlega przepisom Kodeksu cywilnego, choć z analizy przepisów art.709¹ – 709¹⁸ nie wynika wprost, jakie przesłanki

Treść i cel umowy leasingu – na treść umowy leasingu składa się przede wszystkim treść oświadczeń woli złożonych przez finansującego

Przedmiot umowy leasingu – treść art. 709¹ Kodeksu cywilnego stanowi, że przedmiotem umowy leasingu mogą być tylko rzeczy. W szerszym

Back to top