Szukaj haseł:

Zwłoka dłużnika i jej skutki – dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia ciążącego na nim obowiązku świadczenia w terminie,

Przestępstwa na szkodę wierzycieli – to czyny zabronione spenalizowane w art. 300 – 303 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997

Jest organem podatkowym pierwszej instancji, a także organem Krajowej Administracji Skarbowej. Do jego zadań należy: ustalanie, określanie, pobór podatków, opłat i

To ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r., normująca postępowanie sądowe w sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej oraz

Back to top