Szukaj haseł:

Dobra osobiste – to dobra niemajątkowe podlegające ochronie cywilnoprawnej, przysługujące osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej,

Zdolność prawna to najogólniej rzecz ujmując możność bycia podmiotem praw i obowiązków ze sfery szeroko rozumianego prawa cywilnego. Zgodnie z

Termin nasciturus wywodzi się z prawa rzymskiego („Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur” – „Dziecko poczęte uważa

Back to top