Szukaj haseł:

to instytucja prawa podatkowego określająca moment ustania ciążącego na podatniku, płatniku i inkasencie zobowiązania podatkowego. Przepisy regulujące zagadnienia związane z

To instytucja prawa podatkowego, uregulowana w Dziale IV, Rozdziale 18 Ordynacji podatkowej (dalej: O.p.), w art. 247 – 252, stanowiąca

To weryfikacja realizacji przez podatników ciążących na nich obowiązków podatkowych, przybierająca postać wstępnej kontroli prawidłowości wywiązywania się przez nich z

To instytucja prawna, która pozwala temu, przeciwko komu przysługuje roszczenie o wykonanie zobowiązania podatkowego, uchylenie się od jego zaspokojenia wskutek

Back to top