Szukaj haseł:

Tajemnica dziennikarska i autoryzacja

Tajemnica dziennikarska i autoryzacja

Tajemnica dziennikarska i autoryzacja – to instytucje prawa prasowego uregulowane w Ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 1984, nr 5, poz. 24, ze zm.). Autorowi materiału prasowego przysługuje prawo zachowania w tajemnicy swego nazwiska. Z kolei on sam ma obowiązek zachowania w tajemnicy:

1) danych umożliwiających identyfikację autora materiału prasowego, listu do redakcji lub innego materiału o tym charakterze, jak również innych osób udzielających informacji opublikowanych albo przekazanych do opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie tych danych;

2) wszelkich informacji, których ujawnienie mogłoby naruszać chronione prawem interesy osób trzecich.

Wyżej wymieniony obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy również innych osób zatrudnionych w redakcjach, wydawnictwach prasowych i innych prasowych jednostkach organizacyjnych.

Dziennikarz, oraz inne osoby zatrudnione w redakcjach, wydawnictwach prasowych i innych prasowych jednostkach organizacyjnych, są zwolnieni od zachowania tajemnicy dziennikarskiej w sytuacji, gdy informacja, materiał prasowy, list do redakcji lub inny materiał o tym charakterze dotyczy przestępstwa określonego w art. 240 § 1 Kodeksu karnego albo autor lub osoba przekazująca taki materiał wyłącznie do wiadomości dziennikarza wyrazi zgodę na ujawnienie jego/jej nazwiska lub tego materiału.

Zgodnie z art. 51 ust. 1 Konstytucji RP, każdy ma prawo żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą. Zapewnieniu ochrony tej gwarancji służy instytucja autoryzacji. Jak stanowi art. 14a ustawy Prawo prasowe, dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona uprzednio publikowana lub była wygłoszona publicznie. Zobowiązany jest on poinformować osobę udzielającą informacji przed jej udzieleniem o prawie do autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi. Żądanie autoryzacji należy zgłosić dziennikarzowi niezwłocznie po tym.

Osoba udzielająca informacji dokonuje autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu (chyba że strony umówią się inaczej):

1) 6 godzin – w odniesieniu do dzienników,

2) 24 godzin – w odniesieniu do czasopism.

W przypadku niedokonania lub odmowy dokonania autoryzacji w ww. terminach uznaje się, że dosłownie cytowana wypowiedź została autoryzowana bez zastrzeżeń.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top