Szukaj haseł:

Tajemnica skarbowa

To instytucja prawa podatkowego chroniąca dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów. Choć regulacje dotyczące tajemnicy skarbowej zostały zawarte w Dziale VII Ordynacji podatkowej (dalej: O.p.) w art. 293 – 305, to ustawa ta nie wskazuje precyzyjnej, klarownej definicji, czym jest tajemnica skarbowa. A definicję taką odnaleźć można było do 1 marca 2017 r. w Ustawie o kontroli skarbowej (Dz.U. 2016 poz. 720), czyli do czasu jej uchylenia. Jak głosił art. 34 ust. 1 tej ustawy, tajemnicę skarbową stanowią informacje gromadzone i przetwarzane w ramach kontroli skarbowej.

Art. 293 § 2 obowiązującej Ordynacji podatkowej stwierdza, że tajemnicą skarbową objęte są dane zawarte w:

  1. informacjach podatkowych przekazywanych organom podatkowym;
  2. aktach dokumentujących czynności sprawdzające;
  3. aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz aktach postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;
  4. dokumentacji rachunkowej organu podatkowego;
  5. informacjach uzyskanych przez organy Krajowej Administracji  Skarbowej z banków oraz z innych źródeł;
  6. informacjach uzyskanych w toku postępowania w sprawie zawarcia porozumień dotyczących ustalenia cen transferowych;
  7. aktach dokumentujących kontrolę raportujących instytucji finansowych;
  8. informacjach o wynikach analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, dokonywanej przez Szefa KAS, oraz w innych dokumentach służących przeciwdziałaniu wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych;
  9. dokumentach zawierających informacje o schematach podatkowych;
  10. aktach postępowania w sprawie wydania opinii zabezpieczającej oraz aktach postępowania w sprawie cofnięcia skutków unikania opodatkowania.

Zobowiązani do przestrzegania tajemnicy skarbowej są:  pracownicy izb administracji skarbowej, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, pracownicy Krajowej Informacji Skarbowej, wójt,  burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz pracownicy urzędów ich obsługujących, członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych, a także pracownicy biur tych kolegiów, minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz pracownicy Ministerstwa Finansów, Szef KAS, osoby odbywające staż, praktykę zawodową lub studencką w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub w innych organach podatkowych, przedstawiciele obcej władzy przebywający w siedzibach organów podatkowych, obecni w toku postępowania podatkowego lub obecni w toku czynności kontrolnych, w związku z wymianą informacji, oraz członkowie Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Obowiązek zachowania tajemnicy skarbowej obejmuje ww. osoby także po ustaniu ich zatrudnienia, stażu, praktyki, czy członkostwa w radzie.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top