Szukaj haseł:

Techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych

Techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych

Techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych – to element niezbędny sprawozdania finansowego składanego przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, ze zm.), zakłady ubezpieczeń społecznych i reasekuracji są zobowiązane do składania corocznych sprawozdań finansowych. Niezbędnymi elementami tych sprawozdań są 1) bilans; 2) rachunek zysków i strat; 3) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji zawierać musza także szczegółowe elementy technicznych rachunków ubezpieczeń majątkowych. Zostały one wskazane w załączniku nr 3 do ustawy o rachunkowości:

– Techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych:

  1. Składki: 1. Składki przypisane brutto, 2. Udział reasekuratorów w składce przypisanej, 3. Zmiana stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto, 4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek;
  2. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z ogólnego rachunku zysków i strat;

III. Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym;

IV. Odszkodowania i świadczenia: 1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym: 1.1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto, 1.2. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych, 2. Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym, 2.1. Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto, 2.2. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia;

V. Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym: 1. Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto, 2. Udział reasekuratorów w zmianie stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych;

VI. Premie i rabaty na udziale własnym łącznie ze zmianą stanu rezerw;

VII. Koszty działalności ubezpieczeniowej: 1. Koszty akwizycji: 1.1. W tym zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji, 2. Koszty administracyjne, 3. Prowizje reasekuracyjne i udział w zyskach reasekuratorów;

VIII. Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym;

  1. Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka);
  2. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

 

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top