Szukaj haseł:

Techniczny rachunek ubezpieczeń na życie

Techniczny rachunek ubezpieczeń na życie

Techniczny rachunek ubezpieczeń na życie – to element niezbędny sprawozdania finansowego składanego przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, ze zm.), zakłady ubezpieczeń społecznych i reasekuracji są zobowiązane do składania corocznych sprawozdań finansowych. Niezbędnymi elementami tych sprawozdań są: 1) bilans; 2) rachunek zysków i strat; 3) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji zawierać musza także szczegółowe elementy technicznych rachunków ubezpieczeń na życie. Zostały one wskazane w załączniku nr 3 do ustawy o rachunkowości:

– Techniczny rachunek ubezpieczeń na życie: I. Składki: 1. Składki przypisane brutto, 2. Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto, 3. Zmiana stanu rezerw składek i na ryzyko niewygasłe brutto, 4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek;

II. Przychody z lokat: 1. Przychody z lokat w nieruchomości, 2. Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych: 2.1. z udziałów lub akcji, 2.2. z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych, 2.3. z pozostałych lokat; 3. Przychody z innych lokat finansowych: 3.1. z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych, 3.2. z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu, 3.3. z lokat terminowych w instytucjach kredytowych, 3.4. z pozostałych lokat; 4. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat; 5. Wynik dodatni z realizacji lokat;

III. Niezrealizowane zyski z lokat;

IV.Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym;

V.Odszkodowania i świadczenia: 1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym: 1.1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto, 1.2. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych ; 2. Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym: 2.1. Rezerwy brutto, 2.2. Udział reasekuratorów;

VI. Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym: 1. Zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach na życie na udziale własnym: 1.1. rezerw brutto, 1.2. na udziale reasekuratorów; 2. Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający: 2.1. rezerw brutto, 2.2. na udziale reasekuratorów; 3. Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przewidzianych w statucie na udziale własnym: 3.1. rezerw brutto, 3.2. na udziale reasekuratorów;

VII. Premie i rabaty łącznie ze zmianą stanu rezerw na udziale własnym;

VIII. Koszty działalności ubezpieczeniowej: 1. Koszty akwizycji: 1.1. W tym zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji, 2. Koszty administracyjne, 3. Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach;

IX. Koszty działalności lokacyjnej: 1. Koszty utrzymania nieruchomości, 2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej, 3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat, 4. Wynik ujemny z realizacji lokat;

X. Niezrealizowane straty na lokatach;

XI. Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym;

XII. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do ogólnego rachunku zysków i strat;

XIII. Wynik techniczny ubezpieczeń na życie.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top