Szukaj haseł:

Terminy w postępowaniu cywilnym

to terminy, które obowiązują uczestników tego postępowania przy dokonywaniu czynności dopuszczonych jego przepisami. Regulacje dotyczące tych terminów zostały zawarte w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, ze zm.), natomiast sposoby ich obliczania wskazuje Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, ze zm.).

Zgodnie z art. 164 Kodeksu postępowania cywilnego, termin wyznaczony przez sąd lub przewodniczącego w postępowaniu cywilnym rozpoczyna swój bieg od dnia ogłoszenia postanowienia lub zarządzenia o wyznaczeniu terminu, lub od dnia doręczenia tego postanowienia lub zarządzenia adresatowi, jeśli konieczność doręczenia z urzędu przewiduje kodeks.

Datą równoznaczną z datą wniesienia pisma procesowego do sądu, jest data złożenia pisma w polskiej placówce pocztowej lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Takie same skutki dla żołnierza wywoła złożenie przez niego pisma procesowego w dowództwie jednostki wojskowej, a dla skazanego pozbawionego wolności – złożenie pisma w administracji zakładu karnego, jak i dla członka załogi polskiego statku morskiego – u kapitana statku. Datą wniesienia pisma do sądu jest również data wprowadzenia pisma do systemu teleinformatycznego sądu. W przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, przewodniczący składu sądu może przedłużyć lub skrócić termin na dokonanie czynności procesowych w postępowaniu cywilnym, jeśli wniosek o to został zgłoszony przez zainteresowanego przed upływem terminu. Po jego upływie bowiem, dokonana czynność jest bezskuteczna. Chyba że strona postępowania cywilnego nie dokonała jej w terminie nie ze swojej winy – wówczas sąd może na wniosek tej strony postanowić o przywróceniu dla niej terminu na dokonanie czynności. Na wniesienie do sądu, przed którym czynność miała być dokonana, wniosku o przywrócenie terminu, strona ma tydzień od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. We wniosku należy wykazać zasadność przywrócenia terminu, a składając go strona powinna dokonać niedokonanej w uchybionym terminie czynności procesowej.

Zgodnie z regulacjami Tytułu V Księgi pierwszej Kodeksu cywilnego, termin określony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeśli początkiem tak oznaczonego terminu ma być wystąpienie określonego zdarzenia, to przy obliczaniu tego terminu nie bierze się pod uwagę tego dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Jeśli termin oznaczony jest w tygodniach, miesiącach lub latach, jego upływ następuje z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

W przypadku określenia terminu przypadającego na początek, środek lub koniec miesiąca – oznacza to, że przypada on odpowiednio na: pierwszy, piętnasty lub ostatni dzień miesiąca. Termin określony jako pół miesiąca wynosi 15 dni. W przypadku określenia terminu w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc równa się 30 dniom, a rok 365 dniom. Jeśli ostatni dzień terminu wypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, jego upływ następuje następnego dnia roboczego.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top