Szukaj haseł:

Trust

Trust to dostępna pod rządami zagranicznych jurysdykcji, w szczególności stosowana w krajach anglosaskich, instytucja przechowywania i ochrony majątku. Właśnie angielska nazwa discretionary trust bardzo dobrze oddaje ideę tej instytucji. Trust służy bowiem do „rozdysponowania” określoną częścią majątku, posiadanych aktywów tak, że ewentualna egzekucja co do tego majątku nie będzie mogła być skuteczna, a mimo to założyciel trustu zachowa nad nim pewną kontrolę. Bo choć przekazany do trustu majątek staje się własnością jego dysponenta – zwanego trustee lub powiernikiem, to jednak może on zarządzać tym majątkiem tylko w sposób wskazany przez przekazującego aktywa założyciela trustu, zwanego protektorem.

Beneficjentem trustu może być jakakolwiek osoba, którą wskaże protektor. Dlatego też trust świetnie sprawdza się przy planowaniu sukcesji majątku, bowiem protektor może wskazać dowolnego beneficjenta, także jeszcze nienarodzonego. do trustu mogą być przekazywane wszelkie dobra materialne i niematerialne, np. pieniądze, nieruchomości, prawa autorskie. Trusty popularne są również w amerykańskim systemie prawnym, zwłaszcza w stanach Deleware, Nevada i Alaska.

Założycielem trustu może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Prawu znane jest również pojęcie trustu, jako przyłączenie (fuzja) dotychczasowo istniejącego przedsiębiorstwa do innego, także w drodze przejęcia jednego przedsiębiorstwa przez drugie, np. poprzez wykup jego akcji. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład trustu tracą niezależność ekonomiczną, gospodarczą, a także osobowość prawną (czyli zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych), z chwilą  zawarcia porozumienia na rzecz przejęcia. Wnoszony przez udziałowców  do trustu kapitał,przekazywany jest zarządowi. Proporcjonalnie do posiadanych udziałów rada wykonawcza zastępuje je tzw. zaświadczeniami trustowymi  (można spotkać się również nazewnictwem certyfikaty trustowe). Zyski przedsiębiorstw zrzeszonych w truście są rozdzielane udziałowcom odpowiednio do wniesionego przez nich kapitału (posiadanych udziałów). Zjawisko koncentracji kapitału ma na celu pozyskanie jak największej ilości wpływów i przez to zwiększenie zysków (podmiot, który dysponuje największą ilością wpływów może ustalać ceny i decydować o wielkości produkcji). Najczęściej łączą się przedsiębiorstwa, które były konkurentami na rynku, np. produkowały podobne towary z tej samej „półki cenowej”.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top