Szukaj haseł:

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny (TK) jest organem władzy sądowniczej, choć nie jest sądem w rozumieniu Konstytucji RP, przez co działalność nie może być określona jako sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, jest to funkcja zarezerwowana dla sądów.

Do jego kompetencji należy:

  • kontrola norm, czyli orzekanie o zgodności aktów normatywnych z aktami wyższego rzędu;
  • orzekanie o zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych np. czy partia nie odwołuje się w swoim programie do faszyzmu;
  • rozstrzyganie czy zaistniała tymczasowa przeszkoda w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta RP;
  • rozpatrywanie skarg konstytucyjnych.

Pozycja TK powinna charakteryzować się niezależnością od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Jest to przejawem realizacji zasady podziału władz i postawienia zwierzchnictwa Konstytucji RP nad działalnością partii politycznych.

Organami Trybunału są: Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału oraz Prezes Trybunału. W skład Trybunału wchodzi 15 sędziów, wybieranych na dziewięcioletnią kadencję przez Sejm. Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego:

„Sędzią Trybunału może zostać osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz spełnia wymagania niezbędne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego lub sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1422).

Osoby wybierane do TK powinny „wyróżniać się wiedzą prawniczą” oraz:

  • posiadać obywatelstwo polskie oraz pełnię praw cywilnych i politycznych;
  • mieć nieskazitelny charakter;
  • ukończyć studia prawnicze i uzyskać tytuł magistra lub równorzędny;
  • posiadać zdolność ze względu na stan zdrowia, do sprawowania urzędu sędziego (ma to w pewnym stopniu zagwarantować, że dana osoba będzie pełnić funkcje przez dziewięć lat);
  • posiadać co najmniej dziesięcioletni staż pracy na stanowisku sędziego, prokuratora albo wykonywać zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza (wymóg ten nie dotyczy osób pracujących w placówkach naukowych i posiadających tytuł profesora albo doktora habilitowanego nauk prawnych;
  • w dniu wyboru do sprawowania funkcji mieć ukończone czterdzieści lat.

Do aktów normatywnych, regulujących działalność Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, oprócz Konstytucji RP oraz regulaminu i statutów należą: Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top