Szukaj haseł:

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)

To instytucja Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu, powołana do życia w 1952 roku na mocy Traktatu Paryskiego z 1951 roku, do której zadań należy zapewnienie jednolitej wykładni unijnego prawa przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej i jej instytucje. TSUE funkcjonuje głównie w oparciu o Traktat o Unii europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Traktat Euratom, Protokół (nr 3) w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej załączony do Traktatów oraz o zmieniające ten protokół rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2422.

W skład TSUE wchodzą dwa organy sądownicze: Trybunał Sprawiedliwości UE oraz Sąd UE. Zadaniem pierwszego jest rozpoznawanie wniosków przekazywanych przez sądy krajowe w przedmiocie wydania orzeczeń w trybie prejudycjalnym oraz prowadzenie postępowań w zakresie złożonych do niego skarg. W ramach odesłania prejudycjalnego, TS dokonuje wykładni unijnego prawa na wniosek sądu kraju członkowskiego, który o taką wykładnię się zwrócił, w celu weryfikacji zgodności prawa tego kraju z prawem UE. Skargi mogą dotyczyć stwierdzenia nieważności aktu prawnego wydanego przez którąś z jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej lub też bezczynności tej jednostki. Mogą je wnosić kraje członkowskie UE lub Komisja Europejska. TS rozpoznaje również odwołania od orzeczeń Sądu UE. Z kolei Sąd UE, rozpoznaje sprawy o stwierdzenie nieważności aktów prawnych wydanych przez jednostki organizacyjne UE lub ich zaniechania, wniesione przez osoby fizyczne lub prawne, których akt lub zaniechanie dotyczy.

W Trybunale Sprawiedliwości UE zasiada po jednym sędzi z każdego kraju członkowskiego UE. Ich pracę wspiera 11 rzeczników generalnych. W Sądzie UE zasiada po dwóch sędziów z każdego kraju UE. Zarówno sędziowie, jak i rzecznicy wybierani są wspólnie przez rządy państw członkowskich UE na sześcioletnią kadencję z możliwością reelekcji. Wybrane składy TS i Sądu dokonują wyboru prezesa spośród swojego składu, na trzyletnią kadencję z możliwością reelekcji.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmuje się więc głównie:

– dokonywaniem wykładni prawa, czyli wydawaniem orzeczeń w trybie prejudycjalnym;

– rozpoznawaniem skarg na nieprzestrzeganie przez rządy państw członkowskich UE wspólnotowego prawa;

– stwierdzaniem nieważności unijnych aktów prawnych, jako pozostających w sprzeczności z traktatami UE i podstawowymi jej prawami, wskutek skarg, które mogą wnieść państwa członkowskie UE, Rada UE, Komisja Europejska lub Parlament Europejski, a także inne podmioty, jeśli skarżony akt ich dotyczy;

– rozpoznawaniem skarg państw członkowskich oraz instytucji UE, osób fizycznych i prawnych na bezczynność instytucji unijnych: Parlamentu, Rady i Komisji;

– rozpoznawaniem skarg osób fizycznych i prawnych na działanie lub bezczynność instytucji unijnych, wyrządzających szkodę tym skarżącym.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top