Szukaj haseł:

Ubezpieczenie majątkowe

to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXVII, Dziale II, w art. 821 – 828, na mocy której jedna ze stron, zwana ubezpieczycielem i będąca przedsiębiorcą, przyjmuje zobowiązanie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do wypłaty odszkodowania na rzecz drugiej strony, zwanej ubezpieczającym, w zamian za zapłatę określonej należności pieniężnej zwanej składką, w przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego u tego ubezpieczonego szkodę majątkową. Przedmiotem tej umowy może być każdy dający się wycenić w pieniądzu interes majątkowy, nie pozostający w sprzeczności z prawem. W braku odmiennych postanowień umownych, ustalona w umowie suma ubezpieczenia, stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.

W przypadku wystąpienia zagrożenia dla przedmiotu ubezpieczenia, na ubezpieczającym spoczywa obowiązek użycia wszelkich dostępnych środków w celu jego ratowania i zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. Umyślne zaniedbanie tego obowiązku lub zaniedbanie go wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego, zwalnia ubezpieczyciela od odpowiedzialności za wynikłe tym szkody, także jeśli szkodę wyrządził umyślnie sam ubezpieczający lub osoba, z którą ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.

Szczególnym rodzajem umowy ubezpieczenia majątkowego jest umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mocą której ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłaty określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Osoby te mogą dochodzić swego roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela.

W braku odmiennych postanowień umownych, z dniem zapłaty odszkodowania przez   ubezpieczyciela, z mocy prawa przechodzi na niego przysługujące ubezpieczonemu roszczenie przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę. Roszczenie to ograniczone jest do wysokości zapłaconego odszkodowania. Zasada ta nie ma zastosowania do roszczeń przysługujących ubezpieczającemu przeciw osobie, z którą ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że osoba ta wyrządziła szkodę umyślnie.

Nabyte w ramach umowy ubezpieczenia majątkowego prawa i obowiązki są zbywalne. Ich podmiotem może stać się nabywca przedmiotu ubezpieczenia, za zgodą ubezpieczyciela. Roszczenia z tytułu tej umowy przedawniają się z upływem 3 lat.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top