Szukaj haseł:

Ubezpieczenie osobowe

 to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXVII, Dziale IIII, w art. 829 – 834, na mocy której jedna ze stron, zwana ubezpieczycielem i będąca przedsiębiorcą, przyjmuje zobowiązanie, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do wypłaty na rzecz drugiej strony, zwanej ubezpieczającym, określonej kwoty pieniężnej lub/i renty i innego świadczenia, w zamian za zapłatę określonej należności pieniężnej zwanej składką, w przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego u tego ubezpieczonego szkodę osobistą. Kodeks cywilny w art. 829 § 1 wskazuje dwa szczególne rodzaje ubezpieczeń osobowych:

  1.  ubezpieczenie na życie, gdzie zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia i będącym podstawą roszczenia o wypłatę należności z tytułu tej umowy jest śmierć ubezpieczonego lub dożycie przez niego określonego wieku;
  2.  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, gdzie zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia i będącym podstawą roszczenia o wypłatę należności z tytułu tej umowy jest wystąpienie nieszczęśliwego wypadku, skutkującego uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią ubezpieczonego.

Ubezpieczającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w każdym czasie z zachowaniem  terminu określonego w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia, a w razie jego braku – ze skutkiem natychmiastowym. Uznaje się ją za wypowiedzianą, jeśli składka lub jej rata nie została zapłacona w terminie określonym w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia, a ubezpieczyciel wezwał uprzednio do jej zapłaty w dodatkowym terminie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia, wraz z informacją o skutkach jakie wywoła jej niezapłacenie. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie przez ubezpieczyciela możliwe jest tylko:

– gdy składka lub jej rata nie została uregulowana w terminie określonym w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia, pomimo, że ubezpieczyciel wezwał do jej zapłaty w dodatkowym terminie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia, wraz z informacją o skutkach jakie wywoła jej niezapłacenie;

– gdy odpowiedzialność ubezpieczyciela została uruchomiona jeszcze przed zapłatą przez ubezpieczającego pierwszej składki.

Samobójstwo ubezpieczonego nie zwalnia ubezpieczyciela z wykonania ciążącego na nim zgodnie z umową zobowiązania, jeśli nastąpiło po upływie 2 lat od zawarcia umowy ubezpieczenia na życie. Termin ten może zostać skrócony w umowie lub ogólnych warunkach umowy, jednak musi on wynosić minimum 6 miesięcy. Ubezpieczyciel nie może również podnieść zarzutu podania fałszywych informacji przy zawieraniu umowy ubezpieczenia osobowego, jeśli do zdarzenia powodującego u ubezpieczonego szkodę osobistą doszło po upływie 3 lat od zawarcia umowy.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top