Szukaj haseł:

Ubezwłasnowolnienie

To całkowite lub częściowe pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych. Definicje obu przypadków ubezwłasnowolnienia wskazuje Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93, ze zm.).

Ubezwłasnowolniona całkowicie może zostać osoba, która ukończyła lat 13, gdy w wyniku choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Dla takiej osoby sąd ustanawia opiekę, chyba że znajduje się ona jeszcze pod władzą rodzicielską (art. 13).

Ubezwłasnowolniona częściowo może zostać osoba pełnoletnia, gdy w wyniku choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie samodzielnie prowadzić swoich spraw, a nie kwalifikuje się do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia. Dla takiej osoby sąd ustanawia kuratelę.

Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296, ze zm.) wskazuje, że właściwym w sprawach o ubezwłasnowolnienie jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, a w braku miejsca zamieszkania – miejsca jej pobytu. W art. 545 K.p.c. wskazuje krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie:

1) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;

2) jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo;

3) jej przedstawiciel ustawowy.

Z mocy prawa, uczestnikami postępowania o ubezwłasnowolnienie są:

1) wnioskodawca;

2) osoba, której wniosek o ubezwłasnowolnienie dotyczy;

3) jej przedstawiciel ustawowy;

4) małżonek osoby objętej wnioskiem.

W postępowaniu bierze również udział prokurator. Może do niego przystąpić także organizacja pozarządowa, do której statutowych zadań należy ochrona praw osób niepełnosprawnych, udzielanie pomocy takim osobom lub ochrona praw człowieka.

Osobę, której wniosek dotyczy, należy niezwłocznie po wszczęciu postępowania o ubezwłasnowolnienie wysłuchać w obecności biegłego psychologa, i w zależności od stanu jej zdrowia – biegłego lekarza psychiatry lub neurologa. Ich opinia będzie mieć kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu postępowania, w wyniku którego sąd orzeka o częściowym lub całkowitym ubezwłasnowolnieniu i powodach wydania takiego orzeczenia. Co najważniejsze, orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu może zapaść tylko po przeprowadzeniu rozprawy. Podmiotom tym, w związku ze złożeniem wniosku grozi grzywna za złożenie go w złej wierze lub lekkomyślnie.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top