Szukaj haseł:

Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym

To instytucja prawa administracyjnego uregulowana w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168, ze zm.), w art. 182 – 189, określająca uprawnienie prokuratora do wystąpienia do organu administracji publicznej o wszczęcie postępowania w celu usunięcia naruszenia prawa, także do udziału w każdym stadium postępowania w celu zapewnienia, aby postępowanie, jak i rozstrzygnięcie sprawy było zgodne z prawem. Kodeks wskazuje, że organy administracji publicznej powiadamiają prokuratora o wszczęciu lub o toczącym się już postępowaniu, jeśli tylko uznają jego udział za konieczny.

Do uprawnień prokuratora w postępowaniu administracyjnym należy sprzeciw od decyzji ostatecznych, w których zakresie prawo przewiduje wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji albo jej uchylenie lub zmianę. Prokurator wnosi go do organu właściwego do podjęcia ww. czynności. W zakresie decyzji wydanych przez ministrów, uprawnienie do wniesienia sprzeciwu przysługuje Prokuratorowi Generalnemu. Jeśli podstawą sprzeciwu jest wystąpienie przesłanki do wznowienia postępowania w postaci braku udziału strony w postępowaniu bez jej winy – wówczas wniesienie przez prokuratora sprzeciwu wymaga uzyskania na to zgody strony. Prokuratorowi, który bierze udział w tych postępowaniach przysługują prawa strony. Konsekwencją wniesienia sprzeciwu przez prokuratora jest powstanie po stronie właściwego organu administracji  publicznej obowiązku do wszczęcia w sprawie postępowania z urzędu i zawiadomienia o tym strony.

Zasadniczy termin do rozpatrzenia przez organ sprzeciwu wynosi 30 dni od daty jego wniesienia przez prokuratora, jednak organy administracji publicznej zobowiązane są do niezwłocznego zbadania, czy zachodzi potrzeba wstrzymania wykonania decyzji do chwili rozpoznania sprzeciwu. Jeśli organ nie rozpatrzy sprzeciwu w 30-dniowym terminie, zobowiązany jest do powiadomienia o tym strony wraz z podaniem przyczyny zwłoki i wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy, jak i pouczeniem o prawie do wniesienia ponaglenia.

Zgodnie z treścią art. 189 Kodeksu postępowania administracyjnego: „Prokurator, który wniósł skargę na decyzję organu administracji publicznej do sądu administracyjnego, nie może z tych samych przyczyn wnieść sprzeciwu” (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168, ze zm.).

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top