Szukaj haseł:

Ułaskawienie

Ułaskawienie to przysługujące Prezydentowi RP post procesowe uprawnienie korekty prawomocnego wyroku wydanego przez sąd w części dotyczącej kary. Zostało mu nadane art. 139 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, ze zm.), który stanowi, że Prezydent RP może zastosować prawo łaski wobec osób skazanych, prócz osób skazanych przez Trybunał Stanu.

Jednak Konstytucja RP nie wyjaśnia treści prawa łaski, ani samej procedury ułaskawienia, co jest powodem trwającego w doktrynie sporu. Zakres zastosowania i treści prawa łaski został pozostawiony do ustalenia przez praktykę konstytucyjną. Ma to zapewnić właściwe dostosowanie prezydenckiego uprawnienia do konkretnych warunków, w jakich znajduje się skazany oraz jego rodzina. Z uwagi na to uznaje się, że łączne kryteria zastosowania ułaskawienia to: sprawiedliwość, humanitaryzm i racjonalność kary.

Dlatego ułaskawienie może polegać na całkowitym lub częściowym darowaniu kary lub jej złagodzeniu, lub złagodzeniu karnoprawnych skutków skazania. Łagodzenie kary może wyrażać się zarówno w jej redukcji, np. z 5 lat na 2 lata, jak też w złagodzeniu rygorów kary, np. warunkowym przedterminowym zwolnieniu z odbywania reszty kary lub np. zamianę kary pozbawienia wolności na inną, łagodniejszą karę. Zgodnie z praktyką, Prezydent RP może skorzystać z prawa łaski w każdej sprawie o przestępstwo i wykroczenie, czyli czyny uregulowane w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (k.k.), (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553, ze zm.) oraz w ustawie z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (k.w.), (Dz. U. 1971 Nr 12 poz. 114, ze zm.). Konstytucja RP nie udziela wprost odpowiedzi, czy można zastosować prawo łaski przed uprawomocnieniem się wyroku.

Rodzaje postępowania ułaskawieniowego:

  1. Postępowanie na podstawie prośby o ułaskawienie. Krąg osób uprawnionych do złożenia prośby o ułaskawienie jest szerszy niż krąg osób najbliższych wskazanych w Kodeksie karnym. Zgodnie bowiem z art. 560 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, prócz małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, powinowatych tej samej linii lub stopniu, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także osób pozostających we wspólnym pożyciu (art. 115 par. 11 k.k.) prośbę o ułaskawienie może wnieść osoba uprawniona do składania na jego korzyść środków odwoławczych.
  2. Postępowanie z urzędu – prowadzone jest z inicjatywy Prezydenta RP lub Prokuratora Generalnego.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top