Szukaj haseł:

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn – to uregulowana w art. 16 Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 1983, Nr 45, poz. 207, ze zm.) instytucja wyłączenia z podstawy opodatkowania części wartości własności lub współwłasności budynku lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, nabytych w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia darczyńcy. Przewiduje ona wyłączenie z podstawy opodatkowania czystej wartości tych praw do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu (mierzonej po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach, z wyłączeniem powierzchni piwnic, klatek schodowych i szybów wind oraz z pominięciem powierzchni, których wysokość nie przekracza 1,4 m, oraz zaliczeniu 50% powierzchni o wysokości w przedziale 1,4 m – 2,2 m).

Gdy przedmiotem nabycia jest udział w takiej nieruchomości lub też w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu, wysokość ulgi obliczana jest proporcjonalnie do wielkości posiadanego udziału. Uzyskanie ww. drogą praw do budynku lub lokalu o powierzchni przekraczającej 110 m2, zrodzi obowiązek uiszczenia podatku od wartości powierzchni stanowiącej nadwyżkę nad ten metraż.

 

Uprawnienie do skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn przysługuje:

– osobom zaliczanym do I grupy podatkowej: małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, pasierb, synowa, zięć, ojczym, macocha i teściowie,

– osobom zaliczanym do II grupy podatkowej: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków i małżonkowie innych zstępnych oraz

– osobom zaliczanym do III grupy podatkowej, np. członkowie dalszej rodziny, przyjaciele, którzy  sprawowali opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza.

Co ważne, osoby zaliczane do II i III grupy podatkowej nie mogą skorzystać z ulgi mieszkaniowej, gdy prawo własności lub współwłasności uzyskali w drodze darowizny. Ten przywilej został przyznany jedynie najbliższym darczyńcy, zaliczanym do I grupy podatkowej.

 

Nabywcy muszą również łącznie:

– w chwili nabycia posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub mieć miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium takiego państwa,

– nie być właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przenieść własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego,

– nie posiadać praw do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub wynikającego z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekazać je zstępnym lub do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;

– nie być najemcami lokalu lub budynku, a będąc nimi – rozwiązać umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;

– zamieszkiwać, będąc zameldowanymi na pobyt stały, w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonać jego zbycia przez okres 5 lat:

  1. a) od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego – jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku,
  2. b) od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku – jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego (warunek ten zostanie również spełniony, mimo zbycia wskazanych nieruchomości lub praw przed rozpoczęciem zamieszkiwania, ze względu na konieczność zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży na nabycie innego budynku lub lokalu mieszkalnego (udziału w budynku lub lokalu), albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), albo budowę innego budynku lub lokalu nastąpiło w całości w okresie dwóch lat od dnia zbycia.

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top